Väärtuspõhine juhtimine- miks ja kuidas?

Juhid peavad tegelema inimestega!
Juhtimiskvaliteeti tuleb tõsta!
Eestvedamise ja liidriksolemine on kvaliteedimärk!
Väärtuspõhine juhtimine on parim!
Coachiv juhtimine on MUST!

Kas olete tähele pannud, kui palju räägitakse juhtimisest ja selle kvaliteedist? Kui palju tuleb välja juhtimisraamatuid ja teooriad, kuidas on ÕIGEM juhtida? Töötan igapäevaselt erinevate organisatsioonide juhtide ja meeskondadega ning ka minul kõrvalseisjana tekib vahel “üledoos” ja mõtleksin ka juhina- kas ma tahan enam juht olla? Et mina ma pean tegema, et vastata kõikidele ootustele?
Ma töötan arengupartnerina suurepäraste juhtidega- näen kompetentseid, arengule ja muutustele avatuid juhte, kes pidevalt annavad endast parima, et olla hea juht, saavutada organisatsiooni tulemusi, püüavad hoida tasakaalu ja jääda ise selle kõige keskel “terveks” ning ikka on neil tunne, et sellest ei piisa.

Mitmetest koostöödest on kõlama jäänud väärtuspõhine juhtimine, kuid arusaamad on sellest erinevad. Võtsin kätte ja uurisin lähemalt, mis on väärtuspõhine juhtimine, miks ja kuidas on see kasulik organisatsioonidele. (originaaltekst ilmus 23.02.2023 www.director.ee)

TEOORIA

Juhtimisteooriates ja uurimustes tuuakse välja kaks sisuliselt erinevat mõtet, taustaks „tõlkes kaduma läinud“ efekt. Value based management  (VBM) ja Value based leadership (VBL) – oluline on mõista nende erinevust.

Nii management kui ka leadership tõlgitakse eesti keelde sageli liiga üldistavalt, lihtsalt juhtimisena.

Aga leadership on juhtimine, eestvedamine, juhtimisvõime ja juhi võimekus, samas kui management on haldamine, korraldamine, ohjamine, vahendamine, administreerimine ja ka juhtimine.

Value based management’i (VBM) aluseks on strateegia, et tegevused peavad andma kõige suuremat väärtust (kasu) organisatsioonile, töötajatele, klientidele jne.

Value based leadership (VBL) aga on väärtustel põhinev juhtimisstiil, kus juhid lähtuvad oma tegevustes ja otsustes ühistest, kokku lepitud väärtushoiakutest.

Üks on pigem strateegiline otsus ja süsteem, kuidas me eesmärke saavutame. Teine pigem mõtteviis, käitumine ja juhtimise pehmem, inimeste juhtimise osa.

Eesti keeles võiks siis vahe seisnedagi selles: väärtuspõhine juhtimine (VBM) ja väärtuspõhine juhtimisstiil (VBL).

Väärtuspõhise juhtimise (management) aluseks on kasu (väärtus), millest lähtuvad otsused ja nende elluviimine igal tasandil. Juhid keskenduvad ettevõtte väärtuse loomisele, juhtimisele ja mõõtmisele. Väärtus ettevõttes on traditsiooniliselt tähendanud aktsionäride kasumit. Ja see on kooskõlas ettevõtte juhtimise strateegiaga.

Väärtuspõhise juhtimise (management) olulised komponendid on:

·       Visioon ja missioon
·       Konkurentsistrateegia
·       Juhtimine
·       Kultuur
·       Organisatsiooni struktuur
·       Suhtlemine
·       Otsuste tegemise protseduurid ja süsteemid
·       Efektiivsed tööprotsessid ja süsteemid
·       Preemia- ja ergutussüsteemid

Väärtuspõhise juhtimisstiil (leadership) tugineb juhi ja tema meeskonna väärtustele. Aluseks on filosoofia, et inimesed motiveerivad ennast oma isiklike väärtuste rakendamise kaudu igapäevaelus. Teame ju, et motivatsioon saab tulla vaid seestpoolt ning väliselt saame vaid inspireerida.

Kui töötaja teab, et tal on juhiga samad tõekspidamised, innustab ja inpsireerib see teda antud juhiseid järgima, suurendades nii eesmärgi saavutamise võimalust. Tänu ühistele väärtushoiakutele kogevad meeskonnad suuremat ühtsustunnet ja nende koostöövalmidus on suurem. Ühine hingamine, mõistmine ja arusaam sellest, et miks? kuidas? mida? ja  tulemuseks suurem tahe, tõhusus ja paremad tulemused. 

Mitmed personalijuhidki räägivad, et töötajate värbamisel on suur rõhk väärtuste kraadimisel ja kaardistamisel, sest oskusi ja teadmisi on võimalik suurendada, aga väärtuste ja hoiakute muutmine on väga keeruline, kui mitte võimatu.

Kui ma juhtimiscoachi ja arengupartnerina alustan organisatsiooniga koostööd, olgu siis nende fookusesse on seatud nt juhtimise kvaliteet, inimeste vaheline koostöö või tulemuslikkus, siis kõigepealt alustame organisatsiooni või meeskonna ootuste ja väärtuste kaardistamisega. Sellega loome vundamendi ja ühise arusaama, kuidas tegelikkuses ühiseid väärtusi või ootuseid juhtimisele mõistetakse, sest tihtilugu ollakse küll nö ühes kultuuriruumis, aga ootused ja arusaamad juhtimisest on lähtuvalt personaalsetest väärtushinnangutest ja vajadusest väga erinevad. Üks ütleb, et hea juht annab nõu ja lahendusi, teine räägib  pidevast järelvalvest, kolmas hindab kõrgelt vabadust ja iseseisvust, et inimesed ise teeksid otsuseid ja seaksid eesmärke.  Kuidas hoida siis ühist stiili organisatsioonis? Üks suunab, teine kontrollib ja kolmas annab vabaduse- mis on tulemuseks?

MIKS?

Mida annab väärtuspõhine juhtimisstiil?

1.Selge suund
Väärtuspõhine juhtimisstiil määrab ettevõtte suuna, luues väärtuspõhimõtteid, mis on juhiseks iga tasandi töötajatele. Seda tüüpi juhtimine annab töötajatele, juhtidele, teistele osapooltele ja organisatsioonile tervikuna nii tähenduse kui ka eesmärgi ning võimaldab iga otsuse juures arvestada ühiseid väärtushoiakuid.

2. Proaktiivne kultuur
Palju on juttu sellest, et pidevalt tegeletakse tulekahjude kustutamisega; ollakse justkui pidevalt kriisiseisundis, nii et pole aega uuendustele mõelda ja jättes nii olulised tegevused tähelepanuta. 
Sobivate väärtuste kaudu luuakse proaktiivne organisatsiooni kultuur, mis kujutab endast üldist väärtust nii töötajatele kui ka klientidele ja partneritele. See toetab organisatsioonis süsteemset lähenemist sellele, kuidas kaasatakse inimesi arendus ja ennetustegevustesse, kuidas tegelikult oma tööaega tõhusamalt kasutatakse ja seeläbi strateegiliste eesmärkideni kiiremini jõutakse.

Väärtuspõhine ei saa olla juht üksi. Personaliosakonna ülesanne tagada, et igal juhi ametikohal oleks õige inimene ning et nad kõik liiguksid ühes, sihiga määratud suunas. Väärtuspõhisus peaks kajastuma igal juhi positsioonil organisatisoonis. 

3.Inimeste arendamine

Väärtuspõhine juhtimisstiil võimaldab panustada kõigi organisatsiooni liikmete haridusse ja arengusse. Talentide näitamine kuulub selle juurde. Samuti annab see töötajatele mõjuvõimu, mis puudutab juhtide arendamist. Väärtustel põhinev juhtimisstiil loob paremat töörahulolu ja tõstab tulemuslikkust. See omakorda suurendab töötajate tahet ja valmidust olla kaasatud ja võtta rohkem isiklikku vastutust.

4. Võimaluste laiendamine 

Seda tüüpi juhtimiststiil aitab kaasa koostööle ja innovatsioonile. Samal moel laiendab see ärivõimalusi, meelitades ligi uusi kliente ja partnereid, kellel on sarnased väärtused ja tõekspidamised.


5. Tulemuslikkuse kasv

Olles töötanud viimasel 5 aastal sadade erinevate organisatsioonide juhtide ja meeskondadega, olen märganud, et väärtuspõhist juhtimisstiili rakendavad organisatsioonides on meeskonnad püsivamad, nende rahulolu uuringud on kõrgete tulemustega, nad on muudatustega kiiremad kohanejad ning meeskonnad tulevad kiiremini muudatustega kaasa. Tahe, kaasatus ja isikliku vastutuse võtmine on märksa kõrgemad, kui organisatsioonides, kus juhtimiskvaliteedi arendamine on jäänud tagaplaanile ning inimeste väärtustamine ei ole prioriteet. 

Olen näinud mitmeid juhte, kes ei alusta oma iganädalast juhtgrupi koosolekut mitte Excelist ja tulemusnäitajatest, vaid väärtuste analüüsimisest ning küsimustega: kuidas mina ja meie lähtusime oma tegevustest väärtuskokkulepetest. Mis oli häist ja mida saame arendada? Ja nende juhtide suhtes peegeldub organisatsioonis suur usaldus, tahe teha tõhusalt koostööd ja olla parimad! Võimas!


KUIDAS?

Väärtuspõhise juhi eelised ja omadused

Juhtimisstiili ümberkujundamine nõuab palju panustamist ja mõistmist. Siinkohal mõjutavad juhte palju nende loomupärased tugevused, isiksuse tüübid, kogemused ja uskumused. Ehk kõik algab juhi mõtetest ja arusaamadest.

Siiski on võimalik eristada väärtuspõhist juhtimisstiili kandavat juhti:

Kõrge eneseteadlikkus ja enesepeegeldamise oskus

Väärtuspõhine juht võtab iga päev aega, et mõtiskleda oma hiljutistes otsuste ja motivatsiooni üle ning neid analüüsida. Nii saab ta oma väärtushoiakuid kohandada, oma eesmärke täpsustada ning vaadata, mis talle kui juhile ja tema meeskonnale on tegelikult oluline, et olla tulemuslikud ning koostöised. Tugev ja väärtuspõhine juht on valmis seda hindama ja vajadusel oma käitumist muutma.

Tõhus enesepeegeldus saab aga alguse tagasisidest, olgu siis iseendale või teiste kaudu. Seega on oluline küsida järjepidevalt ja süsteemselt tagasisidet oma töötajatelt, partneritelt ja ka klientidelt. Tänu sellele näeb juht oma juhtimise pimealasid (kuidas nad inimesi kaasavad, otsuseid teevad või oma visiooni ellu viivad). 

Hea näide juhist, kes tihtilugu nägi vaid teiste vigu, kritiseeris meeskonda pidevalt ja enda tegemata otsuste mõju ei näinud. Pärast mitmeid coachingu sessioone sai ta teadlikumaks oma mõjust ja käitumisest ning läks ja tunnistas meeskonna ees oma vigu ja vabandas. Ta tegeles iseenda käitumise muutmisega ning meeskonna sisekliima muutus avatumaks, inimesed hakkasid päriselt jagama oma mõtteid ja ettepanekuid, sest läbi inimlikkuse kasvas usaldus juhi suhtes.

Tasakaalukus
Väärtuspõhine juht suudab vaadelda olukordi eri vaatenurkadest, näha meeskonnaliikmete mõtete mitmekesisust, kasutades samal ajal põhiväärtusi otsuste tegemisel. Ta mõistab iga meeskonnaliikme väärtust ja oskab rakendada tema tugevaid külgi. Selline juht teab, millal juhtida, järgida, suund määrata ja mõnikord ka ise kõrvale astuda ning anda teistel võimalus vastutust võtta. Ta teeb tõhusamaid otsuseid, sest nn käsuahelas on usaldus tema vastu kõrgem.

Tagasihoidlikkus (humility, humble)
See on juhi suur proovikivi, kuidas hoida ennast tagaplaanil, et töötajad/tiimid saaksid särada. Väärtuspõhine juhi kõige suurem trump on see, kui ta laseb oma meeskonnal maksimaalselt oma potentsiaali rakendada; kui ta suudab inimesi avada ning julgustada. Ja see kõik tähendab, et ta hoiab ise varju. Kõige selle taga on juhi tõekspidamine, et ta ei erine nendest, kes tema heaks töötavad. Tõekspidamine, et igal töötajal on ettevõtte jaoks sama suur väärtus kui tal. See suhtumine kandub edasi kõigile meeskonnaliikmetele, eriti kui nad tunnevad, et hierarhia on minimaalne. Selline juht mõistab, et meeskonna tulemuslikkuse eest vastutab tema. Seepärast küsib ta endalt tihti: „Mida ma saan teha, et olla meeskonnale parem juht, selleks et meeskond saaks olla parim?“   

Täiesti mõttetu on palgata enda ümber tarku inimesi ja mitte küsida nende arvamust!
Steve Jobs 

Autentsus
Tõhus juht on oma meeskonnaga aus ja läbipaistev. Tema sõnad vastavad tegudele, aluseks oma väärtussüsteem. Ta hoiab suhteid nii organisatsioonis kui ka väljaspool seda ning hoolib tõeliselt inimestest, väljendades seda selgelt oma juhtimisstiilis.  Autentne juht tegeleb enesearenguga, ka emotsionaalse intelligentsusega. Ta mõtleb pikalt ette ja kasutab kõiki võimalusi, et lõimida organisatsiooni põhiväärtused kogu suhtlusse.

Pidev täiustamine
Väärtuspõhine juht ei ole kunagi rahul status quo’ga. Ta usub elukestvasse õppesse, enese ja organisatsiooni pidevasse täiustamisse.   

Jällegi üks suurepärane näide ühest juhist, kes siiani uskus, et parim juht on see, kes annab pidevalt nõu ja lahendusi. Koosolekutel rääkis enamasti tema ise, kuidas ja mida peab tiim tegema, muidugi väga inspireerivalt ja innustavalt, aga tiimi liikmed ei näidanud ülesse väga suurt entusiasmi. Kui vaatlesin nende koosolekut, siis heal juhul lõpu minutitel märkas juht küsida, et mida teie arvate ning vastuseks tuli, et teeme nii nagu sina ütlesid. Tulemused olid piiri peal, kuid ootusi mitte kunagi ei ületanud. Toote ja teenuse arendus oli seisakus! Ta tuli coachingusse, et mida ma valesti teen. Et mind ennast väga inspireeris kui olin noor algaja, kui minu tollane juht nõustas ja pakkus lahendusi. Ehk ta oli oma kogemuses kinni ning tegelikult ei märganud oma tiimi vajadusi ja seetõttu ei rakendanud ka nende maksimaalselt potentsiaali.

Väärtuspõhine juht kasutab valemit 20:80- ise räägib 20% ja laseb oma inimestel 80% ajast rääkida. PS! Eelpool mainitud juht õppis ära pausi hoidmise ja küsimuste küsimise kunsti ning hoidis oma mõtteid alati viimaseks ning uudsete lahenduste ja arendustegevuste osakaal kasvas 35%!!

3 SAMMU VÄÄRTUSPÕHISE JUHTIMISE SUUNAS LIIKUMISEKS

1.VÄÄRTUSTA ENNAST

Tunne oma tugevusi, keskendudes järjepidevale arendamisele, mitte vigadele ja pimenurkadele! Need on meil kõigil olemas! Las nad olla! Ole teadlikum iseendast ja aksepteeri ka ennast! Võimesta positiivset ja tugevda oma positiivseid külgi!

2.VÄÄRTUSTA TEISI

Õpi tundma teisi juhte ja tiimi liikmeid! Mitte ainult töötajatele, vaid ka inimestega! Mis on nende väärtushinnagud, ootused ja vajadused? Millised on nende loomupärased anded ja kompetentsid? Kuidas nemad näevad eesmärke ja tulemuslikkust? Aksepteeri nende nägemust ja hinnanguid! Küsi tagasisidet ja ideid! Iga mõte loeb! Kanna siin väärtustavat pilku!

3.LISA VÄÄRTUST TEISELE

Juhi roll on luua lisaväärtust teistes ja teistele! Õpi, kuidas sina oma tugevuste ja kompetentsidega saaksid võimestada teiste potentsiaali? Milliseid oskusi ja teadmisi saad selleks arendada, et oleksite iga järgnev päev KOOS paremad, kiiremad, rõõmsamad ja tulemuslikumad!

Kui sind minu teemakäsitlused ja tegemised kõnevatad, võta minuga ühendust ning räägime, kuidas saan sinu organisatsiooni või meeskonda tulemuslikult toetada olgu siis koolitaja, coachi või superviisori rollis.

Kuidas kaasata meeskonda muudatuste elluviimisel?

Kuna muudatuste juhtimine on üks minu lemmikteemasid ning uurin seda ka oma magistritöö raames, siis jagasin taaskord teemal “Kuidas kaasata meeskonda muudatuste elluviimisel?” ajakiri Director detsember 2020 väljaandes.

Koosolek. Juht teatab, et alustatakse suurte strateegiliste muudatustega. Üks töötaja noogutab mõistvalt, enamik ei reageeri kuidagi, mõni alustab vastuväidetega… Coach ja juhtimiskoolitaja Jaanika Rannula annab nõu, kuidas muudatusi käivitada ja ellu viia.

Mida suurem on vastupanu, seda keerulisem on juhil muidugi meeskonda kaasata. Kui varasemalt planeeriti ehk muudatusi ettevõtetes pikemalt, siis nüüd peab pandeemia tõttu olema kiirem ja paindlikum. Ellu jäävad need ettevõtted, kes suudavad tõhusamalt muudatusi ellu viia ning keskkonnast tingitud uutele nõudmistele reageerida.

Mis on muutus organisatsioonis?

Praeguses situatsioonis võiks kõige aktuaalsemana kõlada tööprotsesside ja keskkonna muutused: kontoritöö ümberkohanemine kaugtööks, mis mõjutab suurel määral töötajate tulemuslikkust, kaasatust ning ühtset arusaama ettevõtte eesmärkidest ja tegevusest. Siin on vaja tugevat muutuste juhtimise protsessi. Töötajad ei näe enam üksteist, kaob ära hea kontakt ning ühtsustunne, selle asemel kasvab ebakindlus ning vajadus saada tihedamalt tagasisidet.

Vajadus muudatuste järele võib tulla näiteks:

• keskkonnaga kohenemiseks,
• tulevaste sündmustega arvestamiseks,
• ümber orienteerumiseks, et ennetada keskkonnamuutusi,
• strateegiliseks ümberkorralduseks.

Muudatused võivad puudutada tehnoloogilist, protsessilist või organisatsioonilist poolt. Nende elluviimisel tuleb mõelda kolmel tasandil:

• Organisatsiooni tasand: miks see muutus on oluline; kuidas seda teha ning mida selleks vaja on.
• Meeskonna tasand: kuidas inimesi parimal moel kaasata ja rakendada.
• Indiviidi tasand: kus on kõige suurem vastupanu.

Peamised takistused:

• Inimeste ebakindlusest ja sisemistest hirmudest tulenev vastupanu.
• Ebaselge eesmärk muudatuse elluviimisel.
• Konfliktid meeskonna tasandil.
• Nõrk kommunikatsioon.
• Juhtide vähene motiveerimine, töötajate mitte kaasamine.
• Seoste mitte tekitamine töötaja ja muudatuse eesmärgi vahel.

Reeglina ei piisa vaid otsusest ja tahtest, vaid on tarvis tõhusat ning jätkusuutlikku elluviimis- ja tegevusplaani. Mõnikord saab suurimaks takistavaks teguriks mõni arvamusliider, kes suudab oma negatiivse suhtumisega meeskonda mõjutada, või läbimõtlemata kommunikatsioon, mis tekitab tohutut vastandumist, sest teadmatus tekitab hirmu, millel on teadagi suured silmad.

Edasi saad lugeda ajakiri Director lehel

Arenguvestlusi toetavad tööriistad ja tegevused

Jagasin oma mõtteid seoses arenguvestluste teemal 2020 aasta märtsikuises Ajakirjas Director.

Töökultuur varieerub ettevõtetes nagu virmaliste tuled.  On juhte, kes vestlevad töötajatega igapäevaselt, et tulemuslikkust tõsta, ja juhte, kellele arenguvestluse mainimine on nagu punane rätik härjale. Siin kirjutab ta lähemalt arenguvestlustest mitme kandi pealt.

Töötajad ootavad, et nende tööd väärtustatakse ja neile antakse järjepidevalt tagasisidet; et neil oleks hea side juhiga ja väärtushoiakud klapiks. Koostöö vundamendiks peetakse aga tõhusat infoliikumist. Seepärast on sihipärased vestlused töötajaga juhi jaoks väärtuslik tööriist.

Mida annab arenguvestlus?

 • Tänu sellele saab tundma õppida oma töötajat: teada saada, mis on tema tugevad küljed ja mis vajaks veel arendamist, samuti mis teda inspireerib.
 • Aitab luua usaldust ja säilitada häid suhteid, leida ühiseid väärtushoiakuid.
 • Arenguvestluse käigus saab juht väärtuslikku tagasisidet ning annab seda ka töötajale.
 • Võimaldab saada häid mõtteid-ettepanekuid ettevõtte arenguks.
 • Arenguvestlusel saab läbi arutada, kuidas kaasata töötajat ettevõtte arengusse ning eesmärkide saavutamisse.

 Usaldusväärse ja eneseteadlikku liidri üks tugevusi on julgus küsida ja saada kolleegidelt tagasisidet ning oma vigade tunnistamine. Arenguvestlus on sobilik koht selleks, et luua suurepärane kontakt töötajaga, olla talle avatusega eeskujuks, motiveerida ja julgustada teda.

Räägi arenguvestluse olemusest

Linnukese pärast tehtud arenguvestlused on ajaraiskamine ning ei loo väärtust. Ole eeskujuks oma suhtumise ja hoiakutega. Räägi meeskonnale arenguvestluse kasuteguritest: kuidas see toetab omavahelist koostööd ning teeb töö huvitavaks ja tulemuslikumaks. Positiivne suhtumine kandub edasi ja nii soovivad töötajadki anda suurema panuse sisuka vestluse loomiseks.

„Raske õppustel, kerge lahingus“ ehk hea ettevalmistus on pool võitu.

Mida teha ettevalmistuse käigus?

 • Vaata üle töötaja tulemused.
 • Tuleta meelde mõned eduelamused.
 • Pane paika vestluse eesmärgid ja ootused.
 • Valmista ette küsimused ja vestluse struktuur.
 • Mõtle läbi, kes on see inimene, kellega sa räägid (missugune on ta isiklik taustainfo).
 • Leia vestluse jaoks eraldatud ja mõnus ruum.
 • Võimalusel küsi tagasisidet kolleegidelt, teiselt osakonnalt, klientidelt ja/või koostööpartneritelt.

Eraldatud mõnus keskkond on vajalik selleks, et vestlus oleks tõhus. Kuskil koridori peal, kohvinurgas või mõnes teises läbikäidavas ruumis ei ole mugav oma mõtteid ja soove avaldada. Võta aega – sellega näitad ka, et hoolid töötaja mõtetest ning see vestlus on sinu jaoks oluline.

Arenguvestluse käigus soovitan keskenduda töötaja arengule, sest vestlusi saab pidada tihedamalt kui kord aastas ja nende fookus võib olla erinev. Ära panegi kõike arenguvestluse nimetuse alla, vaid kasuta näiteks selliseid termineid nagu aasta-, töö-, tulemus-, rahulolu-, koostöövestlus vms.

Pane paika terve aasta vestlused koos ajakavaga

Nii ei söö põletavad ja kiired teemad pikaajalisi tegevusi ära. Teadlik ajajuhtimine on võtmesõna, kui tahad töötajatega häid suhteid hoida.

Hästi toimib selline valem:

*2 korda aastas 1–1,5 tunnised töötaja arengule ja tulevikule suunatud vestlused

*1 kord kuus 60-minutilised koostöövestlused

*1 kord nädalas tulemus- ja n-ö käe pulsil hoidmise vestlused (15–30 min)

Selline kava sobib juhile, kellel on otseseid alluvaid 8–12.

Arenguvestlust suunab juht

Hoides vestluse käigus fookust töötajal, on suurem võimalus teada saada, kui motiveeritud ta on ning mis on tema eesmärgid ja vajadused. Te olete kaks võrdset partnerit selles vestluses, kus juhi peamine roll on töötajat motiveerida ja väärtustada, et aidata tal tõhusamalt ettevõtte eesmärke saavutada. Kui töötaja ambitsioonid ning ootused on teada, siis on hea teha järgmine samm ning siduda need ettevõtte ootustega.

Rääkimine hõbe, vaikimine kuld!

Rohkem mõtteid loe ajakirja Directori lehelt. 

Tutvu teenustega

Tõhusa tagasi- ja edasiside kasutegurid

Ajakirjas Director ilmus artikkel (november 2020), kus jagasin mõtteid, soovitusi ja tööriistu tõhusa tagasiside ja edasiside andmiseks.

Uue juhina või uue meeskonna eesotsas olles on kohe vaja suhelda aktiivselt töötajatega ning panna paika suhtlemise ja infojagamise kokkulepped. Märksõnadeks on siin avatus, paindlikkus, süsteemsus ja järjepidevus.

Miks on meil vaja juhte? Google katsetas aastatel 2001–2002, kuidas ilma juhtideta ettevõte toimib, ja vähem kui aastaga oli selge, et töötajad soovivad juhte tagasi. Põhjuseks oli vajadus vahetu suhtlemise järele juhiga, et saada regulaarselt tagasisidet oma tööle, tunnustust ning julgustust. (Lähemalt saab sellest eksperimendist lugeda Allan Eagle’i, Jonathan Rosenbergi ja Eric Schmidti raamatust „Trillion Dollar Coach“, 2019.)

Kuulen tihti oma töös töötajate lugusid, et uue juhiga on väga keeruline head kontakti luua. Kujutage ette olukorda, kus ta on juba kolm nädalat ettevõttes tegutsenud, aga pole töötajatega ikka veel vestelnud ega tutvustanud ennast, oma plaane või väärtushoiakuid.

Tagasisidestamine võiks toimuma nagu õmblemisel ristpistete tegemine- juhilt alluvale, kolleegilt kolleegile ning alluvalt juhile ja ka organisatsioonile. Sel viisil on ettevõttes võimalus kõiki ressursse võimalikult tulemuslikult rakendada ning saavutada parimaid tulemusi.

Tagasisidestamist võib teha nö jooksvalt, kui midagi head märkate, siis jagada tunnustust koheselt. PS! Just pidev positiivse väljatoomine jõustab ja viib edasi, mitte vigade kallal nokkimine.

Hea viis süsteemi hoidmiseks on luua oma ja töötajate kalendrisse iganädalane, kuine, kvartaalne ning aastaplaan, kellele ja millal vestlete. See ennetab võimalust öelda, et „Mul ei ole aega inimestega rääkida“ ning lisaks on töötajad teadlikud, et juht soovib nendega järjepidevalt suhelda. Aeg on fikseeritud ning sellega saavad arvestada kõik osapooled.

Vestlusi saab teha erinevates vestlusformaatides: arenguvestlus, üks ühele vestlus, tulemuste analüüs, koostöö vestlused, „catch up“ arutelud, kui ka eesmärkide seadmise vestlused. Kui otseselt teie alluvuses on kuni 10 inimest, siis igaühega on võimalik iganädalaselt teha kasvõi 15 minutiline vestlus või iga kahe nädala tagant ca 30 minutiline „käsi pulsil“ hoidmise vestlus.

Olenemata formaadist sisaldavad kõik vestlused tagasi- ja edasisidet ning hetke seisu peegeldust- kus me oleme, mida oleme teinud ja kuidas edasi minna.

Edasi saad lugeda ajakiri Director lehel

5 olulist sammu muudatuste elluviimisel

Muudatuste elluviimise 5 olulist sammu!
Tänases, pandeemiast mõjutatud keerulises majanduslikus keskkonnas seisavad paljud ettevõtted silmitsi olukorraga, kus samal viisil enam jätkata ei saa.   Samas mainides meeskonnas sõna “muudatus”, tekitab see inimestes erinevaid tundeid ja reaktsioone. Me kõik teame, et “Hirmul on suured silmad”!
❓Kuidas planeerida muutust meeskonnas või organisatsioonis?
❓Mis on oluline enne, kui muudatuste teekonnale asuda? 
❓Mil määral ja millal kaasata meeskonda ning kuidas suurendada nende tahet panustada selle elluviimiseks?
Koostöös CV Online-ga viisime läbi veebiseminari “Kommunikatsioon muudatuste keerises”, kus mina jagasin oma mõtteid muudatuste juhtimise teooriatest, praktilistest kogemustest, elust enesest näiteid ning kuidas meeskonna coaching toetab muudatuste elluviimist.

Kui sinagi, sinu juht või organisatsioon:
✅ planeerib viia ellu muudatusi meeskonnas või organisatsioonis;
✅ seisab silmitsi keeruliste takistustega muudatuste elluviimisel;
✅ otsib võimalusi, kuidas muudatust edukalt ellu viia, siis

Kuula ja mõtle kaasa, kuidas sina tahaksid oma asja lahendada!

7 võimalust tõsta teadlikust juhina ja liidrina

7 VÕIMALUST TÕSTA OMA TEADLIKKUST JUHINA ja LIIDRINA

Igapäeva töises keskkonnas tegutsedes võib juhtuda, et juhtidel ei ole aega analüüsida enda käitumist, jälgida juhtimisstiili, vaid pigem keskendutakse käibenumbritele, tellimuste täitmisele, „tulekahjude“ kustutamisele, strateegiale, protsessidele ning klientidega suhtlemisele. Mõistlik on teha vahepeal STOP ning analüüsida, kuhu suunas tüürid, mis on sihtpunkt, kuidas ja kellega sa sinna sihtpunkti soovid jõuda. 

Kas oled mõnikord mõelnud:

 • Milline juht sa oled? Oled sa strateeg, ülemus, liider, coach, visionäär, sõbralik kambajõmm oma meeskonnale või ekspert?
 • Kui tihti sead endale eesmärke ning planeerid tegevusi või pigem vaatad jooksvalt, mis protsessid kätte toovad?
 • Kas sa juhid aega või aeg juhib sind?
 • Et juhina soovid kõike ise kontrollida või oled andnud meeskonnale vabaduse teha ise otsuseid?
 • Kas sinu meeskond on väärtus või vahend eesmärkide saavutamiseks?
 • Et ühtsed arusaamad kujunevad aja jooksul või oled loonud ühised väärtused ja käitumiskoodeksi ühiste eesmärkide elluviimiseks?
 • Kas meeskonna motiveerimine ja arendamine on sinu jaoks hädaabi või investeering ettevõtte edusse?

Tänases ettevõtluskeskkonnas toimuvad muudatused nii kiiresti, et eneseareng võiks olla heas mõttes töölepingutes sisse kodeeritud.  Alles mõned aastat tagasi ei olnud meil Skype’i, pilvebüroosid, roboteid, iseteeninduskassasid, liidriks olemise võludest ning coachivast juhtimisstiilist ei teadnud keegi midagi.

Ametid, protsessid, juhtimine, inimeste väärtused ning suhtumine töösse on muutunud. Direktoristiilis „käsin, poon ja lasen“ juhtimine enam ei toimi. Ootused juhtidele on muutunud.

Peter Hawkins toob oma raamatus „Leadership team coaching“välja seisukoha, kus kirjeldatakse ootusi juhtidele: “Ootused ja nõuded juhtidele on suurimad kui kunagi varem. Juhid peavad olema veelgi kompetentsemad, väljendusrikkamad, loovamad, inspireerivamad, usaldusväärsemad, et võita erinevate osapoolte usaldust ja südameid. Juhid peaksid rohkem koondama oma võtmeisikuid meeskonnaks ning ühiselt neid juhtima ja vähem võimaldada neil täita oma funktsioone individuaalselt“.  Seega ettevõtte juhtimiskultuuri ümberkujundamine vajab ehk ka silmaringi laiendamist ning uusi teadmisi.

Strateegia, visioon ja eesmärk võivad olla paberil imelised, aga ellu viivad need siiski teie inimesed ja meeskond ning tahame või mitte, aga juhid peavad tänases olukorras töötajate lojaalsuse välja teenima ning osta seda kahjuks ei saa.

Gallupi uuringu kohaselt 75% töötajatest lahkub töölt juhi pärast, mitte töö pärast. Isegi hea palk, regulaarsed meeskonna inspiratsioonipäevad ja motivatsioonisüsteemid ei hoia töötajad, kui te juhina ei väärtusta neid ja nende panust ettevõtte eesmärkide saavutamisel.

Richard Branson on öelnud „Arenda oma inimesi nii hästi, et neil on võimalus lahkuda, kohtle neid parimal moel, et nad ei tahaks seda teha!“

Kuidas siis olla teadlikum juht ja leida see miski, mis vajab täiendamist ning arendamist juhina ja liidrina?

 1. Kaardista olukord. Mis on sinu tugevused ning mida teed väga hästi? Mis on mul juba olemas- teadmised, oskused, kogemused? Milliseid oskusi, teadmisi oleks vaja tugevdada? Kas vajan muudatusi oma tegevustes ja protsessides?
 2. Küsi tagasisidet oma meeskonnalt, koostööpartneritel ja klientidelt. Tagasiside aitab ja toetab sinu arenguteekonda, ükskõik kui keeruline on seda vastu võtta. Mõtle, et see on oluline peegeldus ja võimas kingitus sinule, kui juhile.
 3. Kujunda ja defineeri oma roll. Milline juht sa oled ja milliseks soovid saada? Kas oled rahul oma rolliga või tegelikult tahad muuta oma mustreid?
 4. Loo endale eesmärgid ja visioon. Mis on sinu eesmärk ja visioon? Kuhu soovid jõuda juhina ja millal on hea oma eesmärgini jõuda? Pane need mõtted kirja.
 5. Tee endale arenguplaan. Kus ja millisena näen end 1 aasta ja 5 aasta pärast. Visualiseeri ja kujuta endale seda ette. Kuidas see pilt meeldib sulle? Mida sa pildil näed?
 6. Planeeri oma tegevusi. Tee tegevuskavad nädala, kuu ja kvartali lõikes. Mõtle pikaajalise plaani peale. Millised tegevused toetavad sinu eesmärke kõige rohkem? Tegelikult on nii, et me ei juhi aega, vaid me planeerimine tegevusi ja millal need asjad peaksid tehtud olema. Mõõda, mis on oluline ja kiire, millega saab hiljem tegeleda.
 7. Räägi inimestega. Ole kohal siin ja praegu. Tule inimestega sekka ja küsi nende mõtteid ja julgusta arvamust avaldama. Tunnusta neid ettepanekute ja töö eest isiklikult. Olles inimeste keskel saad hindamatut infot enda, ettevõtte ja võimaluste kohta.Vältimaks konflikte ja arusaamatusi on hea selgeks rääkida üksteise ootused ja teha konkreetsed kokkulepped.

Hea võimalus eneseteadlikkuse suurendamiseks on leida endale coach või superviisor, kes toetab Sind ning aitab sul saada paremat peegeldust iseendast, kaardistada sinu ja sinu ettevõtte eesmärke, viia ellu muudatusi sinu sees ja enda ümber ning leida lahendusi keerulistest tööalastest situatsioonides. Tihtipeale on juhid tipus üksinda ning vajadus mõtteid „ventileerida“ täiesti olemas, kuid pole kellegagi seda teha.

Kui soovid teha endast süvaanalüüsi juhina ning tegeleda eneseteadlikkuse tõstmisega, siis kutsun sind liituma 30. oktoobril algava juhtidele mõeldud enesearenguprogrammiga.  Koostöös Forwardspace’i koostöötamiskeskusega viime Pärnus läbi 3 sessiooni 3 kuu jooksul. Tutvu programmiga lähemalt.

4 vajalikku sammu koolituste valikul

4 vajalikku sammu koolituste valikul

Kas sinu arvutis hüppab ka ekraanile kõikvõimalikest kanalitest koolituspakkumisi? Ehk on Sul on tekkinud tunne, et tahad värskendada oma teadmisi ning teha meeskonnale teha üks teadmiste ja energia „süst“? Või soovid viia ellu muudatusi oma meeskonda protsessides?

Koolituste hooaeg on täie hooga käivitunud ning põnevaid seminaride ja koolituste pakkumisi tuleb kõikvõimalikel teemadel ja formaatides. Enne kui tormata ja registreerida välja reklaamitud üritustele tasuks teha väike analüüs ja mõelda, mis on sinu, kui juhi, ettevõtte ja meeskonna jaoks kõige väärtuslikum pakkumine ja sisu eesmärkide saavutamiseks ning meeskonna tugevdamiseks.

Siinkohal toon välja 4 olulist sammu enne, kui mõne kokkuleppe sõlmid. Loodan, et aitab see mõelda millised on võimalused arendada ennast ja oma meeskonda koolitusturul, et Sinu investeeringul oleks parimad tulemused ja kasutegurid.

 1. Kaardista vajadused ja eesmärgid

Soovitan mõelda eelkõige enda kui juhi, meeskonna, meeskonna liikmete arengust ja ettevõtte eesmärkidest lähtuvalt. Mida vajad selleks, et oleksite konkurentsivõimelised, jätkusuutlikud ning saavutaksite oma planeeritud eesmärke? Mida on sul juhina vaja, et loodud strateegiaid ellu viia? Seda toetab hästi meeskonna liikmete personaalselt seatud eesmärgid, arengukavad ja arenguvestlused, mille käigus saad teada, milliseid oskusi ja teadmisi nad vajavad oma tööks ning sellega on suur eeltöö juba tehtud.
Koolitusvajadused võivad olla erinevad, näiteks:

 • Uued spetsiifilised teadmised, oskused ja praktilised tööriistad töö efektiivsemaks muutmiseks (raamatupidamise täiendkursused, sotsiaalmeedia, IT, ajaplaneerimine jne)
 • Juhtide juhtimisoskuste ja teadmiste laiendamine, uute meetodite kasutusele võtmine ja arendamine
 • Meeskonna sisene arendamine- muudatuste elluviimine, konfliktide lahendamine, protsesside uuendamine ja loomine, üksteisele tagasiside andmine, ühtsustunde loomine ja eesmärkide seadmine jne
 • Uute kontaktide, kliente ja koostööpartnereid leidmine ehk networking- olla nähtav
 • Kogemuste jagamine, soov värskendada meelt ning olla kursis uudsete võimaluste ja trendidega

Siinkohal on oluline mõelda, keda oma meeskonnast koolitada. Võib see olla osakonna või meeskonna juht, kes annab teadmisi edasi oma meeskonnale või soovid hoopiski kogu meeskonda tugevdada omades ühtseid väärtusi ja visiooni, luua tugevad ja toimivad protsessid ning kommunikatsioonisüsteemid. Kui mõni meeskonna liige avaldab soovi mõnel kursusel või koolitusel osaleda, siis mõelge koos, kuidas ta kavatseb neid teadmisi oma töös rakendada.

 1. Selgita välja esmane ja oluline informatsioon

Koolitusturul on palju erineva sisu ja ajakavaga programme. Kindlasti soovitan Sul tutvuda lähemalt ning selgitada välja olulised tegurid:

 • Sisu ehk teemad-millistele teemadele keskendutakse, milliseid praktilisi nõuandeid jagatakse ja kas antakse ka lisamaterjale.
 • Õpetamise meetodid-on need loenguvormis ja baseerub vaid teoreetilisel materjalid või aktiivõppe meetoditel ülesehitatud, kus vähemalt 50% on praktika. Uudne lähenemine on coachingu meetoditel ülesehitatud programmid, kus peamiselt keskendutakse osavõtjate kogemuste vahetamisele, isiklike teadmiste vahendamisele ning suurendamisele
 • Toitlustus-kas see on olemas ja kuulub hinna sisse
 • Aeg-kui kaua koolitused kestavad, et teaksid oma igapäevatööd planeerida ning vajadusel asendajad leida
 • Asukoht-kui see asub teises linnas, siis võivad kaasneda lisakulutused nagu transport ja ööbimine.
 • Hind ja koolitaja taust- hinnad on seotud koolitaja tausta ja kogemustega. Väga oluline on uurida koolitaja või coachi tausta, loe või küsi tagasisidet eelmistelt klientidelt programmile ja koolitajale endale. Ole kindel, et hind ja väärtuspakkumine on kooskõlas
 • Tingimused ja garantii-paljud tippkoolitajad on veendunud oma programmi headuses ning pakuvad tagasimakse võimalusi, kui osaleja ei olnud koolitusega rahul
 • Tunnistus ja sertifikaat-kas koolitaja pakub erialastel koolitustel tunnistust, et osalenud ning programmi edukalt läbinud

Mõtle sellele, kui palju on Sinul või sinu meeskonna liikmel reaalselt aega koolitusel või kursusel käia. Kas sobib 1-3 päeva koolitus või on vajadus osaleda pikemaajalisel kursusel? Palju on võimalik aega investeerida nii, et töised tegemised ei kannataks?

Soovitan kuiva teooriaga koolitustele eelistada neid, kus vähemalt 50% koolitusest toimub praktiline osa ja harjutamine. Hea oleks saada koduseid ülesandeid, et koheselt saaksid uusi teadmisi tööalaselt kinnistada ja efektiivselt kasutusele võtta.

 1. Vali endale sobivaim formaat

 Võimalusi on erinevaid, kuid teen lühiülevaate erinevatest koolitustest ja arendamise võimalustest.

 • Spetsiifilised teadmiste koolitused ja kursused: need on siis keeleõpe, müük, arvutitarkvara, raamatupidamine, sotsiaalmeedia, tööohutus, turundus, aiandus, kokandus jne., kus eriala spetsialist annab palju uusi teoreetilisi teadmisi, õpitakse ja praktiseeritakse uusi oskusi.

Kindlal teemal koolitused ja pikemaajalised kursused on asjakohased siis, kui sinul kui juhil või meeskonna liikmetel jääb puudu konkreetsetest teadmistest ja oskustest. Sellisel juhul on see pikaajaline investeering ettevõtte töötajatesse või iseendasse, kui ettevõtjasse.

Tasub kindlasti teha võrdlus sarnaste koolituste pakkumistele ja analüüsida, mis on erinevused ja väärtuspakkumised.

Osalesin kevadel WordPressi kodulehe tegemise koolitusel (www.kodulehekoolitused.ee). Valiku tegemisel olid olulisteks faktoriteks lisaväärtused, mida pakuti: 12 kuuline veebiabi, personaalsed konsultatsioonid, tasuta pluginad, pidev suhtlemine ja küsimustele 24- tunni jooksul vastuse saamine. Minu käest on küsitud päris mitu korda, et  “Miks sa valisid nii kalli koolituse (9-päevane koolitus- 1188 eurot)? Miks ma ei kasuta tasuta põhjasid kodulehe tegemiseks? Miks ei kasutanud tasuta veebilehe tegemise koolitusi? Miks sa üldse nii palju jändad selle kodulehega? AGA… kuna olen teadlik oma vajadustest ning oma vägagi tagasihoidlikest oskustest arvutimaailmas, siis vajasin pikaajalist toetust, asjakohast kriitikat, vastuseid minu sadadele lollidele ja korduvatele küsimustele ning tagasisidet professionaalidelt, kes tegelikult teavad, mis töötab ja mis ei tööta. 

 • Juhtimiskoolitused- nende osakaal on väga suur koolitusturul ja hetkel tuleb erinevaid pakkumisi nagu seeni pärast vihma.
  • Juhtide areng ja oskused– selles kategoorias on palju pakkumisi erinevatel teemadel. Siinkohal pead olema väga teadlik oma vajadustest ning kitsaskohtadest. Reeglina on need üpris kallid ning kuulata informatsiooni, mida sa juba tead ning sellest eest kallist raha maksta tundub raiskamisena. Olgu see siis liidrioskused ja eneseareng, protsesside ja muudatuste juhtimine, kommunikatsioon, ajajuhtimine, coachiv juhtimisstiil jne. Siin kohal soovitan kindlasti läbi mõelda, mida Sa soovid muuta, arendada ning mis võiks olla lõplik eesmärk koolituse läbimisel? Kuidas aitab see sind eesmärkide saavutamisel?
  • Valdkonna juhtimiskoolitused: personali-, finants-, projekti-, turunduse-, tootmisjuhtimine jne.
  • Seminarid ja konverentsid– reeglina 1-2 päevased üritused, kus esineb mitmeid erinevaid oma valdkonna tippspetsialiste, koolitajad ja ettevõtjaid.Toimuvad networking-üritused ja tihti töötoad väiksemates gruppides erinevatel teemadel. Oluline on leida sinu jaoks aktuaalsed teema ning esinejad, kes ja mis sind kõnetavad. Küsi endalt kui palju nendest teadmistest kasu reaalses elus? Mitu uut kontakti või koostööpartnerit soovid ürituselt saada? Pane endale mõõdetavad eesmärgid.
 • Ettevõtte sisesed koolitused, kus osalevad vaid ettevõtte oma meeskonnaliikmed. Võimalikud teemad:
  • Meeskonna tunde suurendamine ehk team-building motivatsiooni ja inspiratsiooni saamiseks
  • Rollid ja vastutus meeskonnas
  • Muudatuste juhtimine
  • Ühiste visioonide, väärtuste, eesmärkide ja strateegia loomine
  • Projektide käivitamine
  • Tagasiside ja edasise andmine
  • Konfliktide lahendamine
  • Klienditeenindus, müük, turundus, ajaplaneerimine, jne

Sellise koolituse vajaduse olemasolul soovitan küsida personaalset pakkumist sinu ettevõttele ning koostada sisu just sinu meeskonna vajadustest lähtuvalt.

 • Coaching juhtidele, meeskondadele ja organisatsioonidele- see on pikaajaline arenguprotsess, kus keskendutakse eesmärkide seadmisele, teadlikkuse kasvatamisele ning muudatustele elluviimisele. Soovitatav kohtumiste arv 6-12 korda.

Toon siinkohal metafoori coachingu kohta: Kohvimasinale teete regulaarselt hooldust ja viite aeg-ajalt spetsialisti juurde hooldusesse, sest soovite saada kiirelt ühe nupu vajutusega head, aromaatset kohvi ning soov on, et masin oleks jätkusuutlik ning vastupidav, eks? Siis coaching ongi juhtidele ja meeskondadele samasugune hooldusprotsess, pärast mida „jahvatate“ kiiremini, efektiivsemalt ja hea tundega suurepäraseid tulemusi.
Nii nagu jõusaaliski ei piisa ühest korrast, et lihased oleksid treenitud, on coachingu tulemus ja mõju parim pikaajalisel ja regulaarsel protsessil. 

 • Rätsepalahendustena koostatud arenguprogrammid juhtidele, meeskondadele ja organisatsioonidele. See on nüüd üks uuemaid võimalusi koolitusturul, mida pakuvad koolitaja taustaga coachid-superviisorid. Reeglina teeb koolitaja-coach-superviisor eeltöö juhiga, kus analüüsitakse juhi, meeskonna ja organisatsiooni vajadusi, lepitakse kokku sisu, fookused, eesmärgid ning ajaplaan. Programm koostatakse vajadusel kogu meeskonnale ja lisatakse liikmetele personaalseid ning meeskonna coachingu sessioone ja teemapõhiseid koolitusi. Reaalsete tulemuste saavutamiseks ja muudatuste elluviimiseks on parim koostöö kestvus minimaalselt 3-6 kuud, individuaalsed programmid lausa kuni 12 kuud.

Head infot leiad koolituste ja coachingu kohta üle Eesti näiteks
www.supervisioon.ee
www.koolitused.ee
http://akadeemia.aripaev.ee
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/koolitused

 1. Analüüsi väärtuspakkumist ja kasutegureid

Kui oled jõudnud selgusele, millised on enda ja meeskonna vajadused, milline on soovitud tulemus, eesmärk ja sobilikuim formaat, siis nüüd on aeg keskenduda väärtuspakkumisele.

Mõtle veel, kas:

 • Mis on pakutava koolituse eesmärk ja võimalik tulemus?
 • Kas see hind, sisu ja ajakulu on omavahel kooskõlas?
 • Kas lisateadmiste hulk on piisavalt suur, et saavutada kõrgemaid ja suuremaid eesmärke?
 • Kuidas see mõjutab minu ja meeskonna igapäeva tööd?

Küsi kindlasti teistelt sarnastelt koolitajatelt hinnapakkumisi, et saada endale parima sisuga ja hinnaga teenus.

Väga oluline on teha töötajaga selged kokkulepped koolituse tasumise ning tingimuste osas, juhul kui ettevõtte tasub koolituse eest ning töötaja lahkub ettevõttest, et vältida arusaamatusi.

Siinkohal on oluline mõelda, mida see investeering annab minu ettevõttele ja töötajatele. Kas 5 inimese saatmine juhtimiskonverentsile, mille maksumus on kokku ca 4950 eurot +km, annab oodatud tulemuse ning mõjutab ettevõtte eesmärkide saavutamist oodatud määral? Ehk on mõistlikum sarnase summa eest tellida pikaajaline koostööpartner,  kes teeb sisekoolitusi ja rätsepalahendustena koostatud arenguprogramme, kus arendatakse mitmekihiliselt ja pikajaliselt kogu meeskonda, mille mõju on oluliselt laiapinnalisem ning toetab eesmärkide saavutamist?

Kindel on see, et koolitada ja arendada saab vaid neid inimesi ja meeskondi, kes seda ise soovivad, on avatud ja tahavad panustada oma aega ning energiat. Kõik muudatused algavad meist endist!

Ilusat koolitee algust kõigile!