Üldsätted
 • Käesolev dokument sätestab alused OÜ UpWise Coaching (reg. kood 14540936) poolt läbiviidavatele täiskasvanute täienduskoolituste õppekorraldusele.
Koolitusele registreerumine
 • Koolitusele registreerumiseks tuleb saata avaldus e-posti aadressile jaanika.rannula@upwise.ee või upwisecoaching@gmail.com alljärgneva informatsiooniga:
  – osaleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood
  – osaleja tööandja ja ametikoht
  – osaleja e-posti aadress
  – koolituse eest tasuja rekvisiidid arve esitamiseks
 • Registreerumiseks saadetud avaldusele saadab koolituse läbiviija kolme tööpäeva jooksul e-posti teel vastuse, milles kinnitab registreerimise. Juhul, kui koolitusgrupp on juba täitunud, teavitab läbiviija järgmisest võimalusest soovitavast koolitusest osavõtuks.
 • Koolitusele registreerumise tähtaeg on hiljamalt kaks nädalat enne koolituse algust.
 • Koolitusele registreerunutele saadetakse e-posti teel hiljemalt üks nädal enne koolituse toimumist kutsed, millel on märgitud koolituse toimumise koht, ajakava ja sõidukite parkimise võimalused.
 • Osalejatel on võimalus saada täiendavat infot koolituse organisatsioonilistest ja sisulistes küsimustest saates vastavad küsimused e-posti aadressile jaanika.rannula@upwise.ee või upwisecoaching@gmail.com või helistades telefonil +372 51 400 40.
 • Koolituse läbiviijal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitust edasi lükata teavitades registreerunud osalejaid sellest e-posti teel vähemalt kaks nädalat enne planeeritud koolituse algust. See teade sisaldab koolituse uusi kuupäevi. Koolitust võib edasi lükata maksimaalselt 9 kuud. Kui koolituse grupp ei täitu ka järgmiseks planeeritud ajaks, on koolituse läbiviijal õigus koolitus ära jätta, tagastades juba tasutud õppemaksud.
Koolituse kvaliteedi tagamine
 • Täiskasvanute täienduskoolitus viiakse läbi õppetööks sobivates seminari- või koolitusruumides, mis renditakse ruumide valdajatelt ja asuvad koolituseks valitud linnas Eestis.
 • Ruumid on varustatud vajaliku audio- ja videotehnikaga ning nendes on tagatud tingimused praktiliste õppetegevuste läbiviimiseks.
 • Koolituse õppekava koostatakse vajadusel koostöös vastava valdkonna tippspetsialistidega.
 • Koolitaja omab vajalikku väljaõpet, teadmisi ning tunnistusi.
 • Koolituse kvaliteedi jälgimiseks ja mõjususe suurendamiseks kogub koolituse läbiviija osalejatelt tagasisidet. Selleks täidavad koolitusel osalejad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.
Koolituse läbiviimine
 • Koolitused toimuvad eesti, vene ja inglise keeles.
 • Kahes keeles toimuva koolituse puhul selgitab koolituse läbiviija enne koolitust iga osalejaga välja tema keeleoskuse taseme ja vajadusel korraldab tõlkimise.
 • Koolituse materjalid on reeglina eesti- ja inglise keelsed.
 • Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.
 • Konkreetse koolituse lõpetamise tingimused sätestab õppekava.
 • Koolituse lõpus väljastatakse osalejale tõend või tunnistusvastavalt Täienduskoolituse standardi §3-le.
Koolituse eest tasumine
 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel ja tuleb tasuda arvel märgitudtähtajaks.
 • Koolituse eest on võimalus tasuda graafiku alusel, mille kohta sõlmib koolituse läbiviija maksjaga eraldi kokkuleppe.
 • Koolitusel osalemise õiguse annab tasutud õppemaks või kirjalik kokkulepe maksegraafiku osas.
 • Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui õppija ei saa mõjuval põhjusel mõnel koolituspäeval osaleda, siis võib läbiviija pakkuda võimalust osaleda puudutud materjali omandamiseks järgmise grupiga vastavas moodulis.
 • Kui enne (1-3 tööpäeva enne koolitust) koolituse algust selgub, et registreerunud osaleja ei saa koolitusest osa võtta, siis õppemakse ei tagastata. Koolituse eest tasujal on võimalik tasutud õppemaksu puhul registreerida koolitusgruppi teine osaleja, teavitades sellest mitte hiljem, kui kolm päeva enne koolituse algust.
Isikuandmete kasutamine (töötlemine)
 • OÜ UpWise Coaching kasutab ja töötleb õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, tööandja, ametikoht, kontakttelefon, e-posti aadress ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.
Vaidluste lahendamise kord
 • UpWise Coaching OÜ ja koolitusel osaleja või koolituse eest tasuja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse see Pärnu maakohtus.

Tutvuge meie teenustega: teie tee isikliku kasvu ja eduni!