“ Teadlikkus ei ole midagi, mida sa leiad. See on midagi, mida sa lood.”

Supervisioon on mõeldud professionaalidele, kes töötavad teiste inimestega, et hoida ja tõsta nende toimetuleku- ja töövõimekust!

Supervisioon on mõeldud professionaalidele nt klienditeenindajad, psühholoogid, nõustajad, coachid, koolitajad, õpetajad, mentorid, juhid ja ettevõtte juhid, terapeudid, erinevate valdkondade spetsialistid, kelle fookuses on teiste inimeste abistamine ja toetamine.

Supervisioon aitab ennetada läbipõlemist oma töökohal, hoida vaimset tervist, õppida ja arendada oma tööalaseid oskusi ning tõsta töövõimekust erinevatel ametikohtadel olgu selleks spetsialist, juht või meeskond.

See on süsteemne protsess, kus fookuses on konkreetne inimene/grupp/meeskond oma tööalaste ülesannete, rollide ja käitumisega. Mõtestatakse ja analüüsitakse, kuidas mõjutab töö teda ennast, tema klienti, tema suhteid meeskonnas ja ka organisatsioonis.

Supervisioonis hoiame fookust läbi sinu vaatevinkli sinu kliendil, meeskonnal, organisatsioonil ehk osapooltel, kes on sinu tööga seotud. Piltlikult öeldes on sinu klient või teine osapool alati meiega samas „ruumis“.

Supervisioonis esile kerkivad peamised teemad ja fookused:

 • Tööalased olukorrad ja väljakutsed, töö tulemuslikkuse kasvatamine
 • Suhted kolleegidega, klientidega ning teiste koostööpartneritega
 • Koostöö erinevatel tasanditel
 • Tõhus ja arendav meeskonnatöö, toetav töökultuur
 • Töö- ja eraelu tasakaal, rahulolu tõstmine tööelust
 • Selguse loomine tööalastes rollides ja ülesannetes
 • Selgus oma tööalases identideedis, väärtushinnangutes ja professionaalsuses
 • Emotsionaalne teadlikkus
 • Enda käitumise ja selle mõju analüüs teistele inimestele
 • Iseendas, meeskonnas, grupis või organisatsioonis motiveerivate eesmärke leidmine
 • Teadlikkuse tõstmine oma võimekusest, probleemidest ning motivaatoritest
 • Kollegiaalse ühtsustunde suurendamine ning kogemusõppe hõlbustamine
Individuaalne supervisioon
“Kõik ei pea olema perfektne, et olla suurepärane!”

Individuaalses supervisioonis keskendume sinule, kui oma valdkonna professionaalile: sinu tööalasele käitumisele, professionaalsele arengule ning erinevate juhtumite arutamisele.

Kellele:
 • Spetsialistidele ja juhtidele, kes töötavad teiste inimestega.
 • Kõik, kellel on soov ennast arendada, suurendada oma tööalast toimetuleku ja töövõimekust, luua suuremat tasakaalu ja saada rahulolu oma tööst.
Kasu:
 • saad lahti mõtestada tööalaseid ja kollektiivseid tegevusi
 • leidad keerukatele tööalastele küsimustele vastuseid
 • saad luua selgust tööle teiste inimestega
 • õpid oma kogemusest ning arendad oma tööalaseid oskusi
 • saad vähendada tööstressi ning ennetada “läbipõlemist”
 • suurendad teadlikkust iseenda vajadustest, ootustest, takistustest ja võimalusest
 • viid ellu olulisi muudatusi oma töises elus, enda sees ja ümber
 • teadlikumalt juhtida iseennast ja oma aega
 • mõtestad ja kujundad vajalike tegevuste protsessi loomist ja elluviimist
 • saad kõrvaltvaataja pilgu, mis märkab sulle mõnikord märkamatut
Ajaraam ja tingimused:
 • 60-90 minutilised kohtumised
 • 6-12 kohtumist 6-12 kuu jooksul
 • Kohtumiste regulaarsus 3-5 nädala jooksul
 • Tasuta „keemia“ kohtumine, et kraadida sobivust ja koostööd
 • Kliendil on soov ja tahe panustada teekonda ning teab, et tulemusi ja muutusi loob tema ise
Grupi ja/või
meeskonna
supervisioon
“Kui soovid tõelist muutust, siis ole kohal koos oma ebamugavustega.”

Grupi ja/või meeskonna supervisiooni fookuses on osalejate töö- ja toimetuleku võimekus, töö ja iseenda mõju analüüs klientidele ning tulemustele. 

Loome usaldusväärse keskkonna, kus osalejad saavad ühiselt analüüsida erinevaid tööalaseid situatsioone, üksteise kogemusest õppida ning tõsta oma töö- ja toimetuleku võimekust erinevates tööalastes olukordades saades teistel osalejatelt peegeldust, ideid ja julgustust. Nähes üksteise sarnaseid väljakutseid kasvab enesekindlus, pühendumine ja tahe edasi tegutseda.

Kellele:
 • Grupp inimesi, kes töötavad samas valdkonnas või ametikohal
 • Juhtide meeskonnad, juhtgrupid
 • Üksuste või projektide meeskonnad
 • Sama eriala, valdkonna spetsialistide grupid või meeskonnad
 • Ettevõtte meeskonnad
Kasu:
 • „Siin ja praegu“ kvaliteetaeg
 • Läbi grupi protsesside avastada uusi ideid ja mõtteid
 • Luua paremaid tööalaseid suhteid ja suhtlust
 • Suurendada eneseteadlikkust ja teadlikku enesejuhtimist
 • Tõsta töövõimekust ja sooritust
 • Emotsionaalse teadlikkuse ja võimekuse tõstmine
 • Viia ellu soovituid muutusi
 • Professionaalne areng, õppimine ja oskuste arendamine
Grupi ja/või meeskonna supervisiooni teemad:
 • töö motivatsiooni hoidmine ja läbipõlemise ennetamine
 • töökoormuse ja töösoorituse haldamine
 • töö juhtumite lahendamine ja analüüs
 • suhted ja rollid meeskonnas, klientidega või partneritega
 • individuaalse töö mõtestamine läbi grupi protsesside
 • psühholoogilise turvatunde tõstmine ja hoidmine meeskonnas/grupis;
 • emotsionaalset teadlikkuse kasvatamine
 • Tulemuslikkuse tõstmine ja töö kvaliteedi parandamine
Ajaraam ja tingimused:
 • 3-4 tunnised sessioonid (astronoomilist tundi)
 • 6-12 kohtumist 6-12 kuu jooksul
 • Grupi suurus 4- 12 inimest
 • Kohtumiste regulaarsus 3-5 nädala jooksul
 • Tasuta eelkohtumine tellijaga vajaduste kaardistamiseks
 • Meeskonnal ja grupil on ühine soov ja tahe panustada teekonda ning nad teavad, et tulemusi ja muutusi loob osalejad ise
Coachingu
supervisioon
“Vesi on alati sügavam, kui ta välja peegeldab”

Coachingu Supervisioon on mõeldud coachidele, kes soovivad ennast professionaalselt arendada, tõsta oma töö kvaliteeti ning järgida rahvusvaheliselt seatud eetikakoodeksid ja kompetentse.  

ICF (International Coaching Federation) definitsiooni kohaselt on Coachingu Supervisioon interaktsioon mis toimub, kui coach toob regulaarselt oma coachingu töö kogemuse coachingu superviisori juurde, et coachi ja tema kliendi arengu ja kasu eesmärgil osaleda reflektiivse dialoogi ja ühise õppimise protsessis.

Kellele:
 • Coachidele, kes soovivad hoida ja tõsta professionaalset käekirja ning kvaliteeti.
 • Coachid, kes soovivad taotleda Team Coaching sertifikaati (ACTC), siis üheks eeltingimuseks on 5 tundi coachingu supervisiooni (vaata siit)
Kasu:
 • Professionaalne areng ja kasv
 • Töö kogemusest õppimine
 • Kompetentsidele ja töökvaliteedile keskendumine
 • Kõrvaltvaataja pilk, kes märkab sulle märkamatuid mustreid ja paralleelprotsesse
Coachingu Supervisioon võimaldab:
 • mõtestada kompetentsi nõudeid ja eetilisi dilemmasid coachi-kliendi-tellija suhtes;
 • keskenduda ja reflekteerida oma tööd klientidega;
 • suurendada eneseteadlikkust ja teadlikku enesejuhtimist;
 • süvendada arusaama, miks coachi ja kliendi vahelistes protsessis midagi juhtus või ei juhtunud;
 • analüüsida oma töö käigus esile kerkinud tundeid/emotsioone;
 • läbi kogemusõppe luua selgust enda ja rollidest, vastutusest ja eesmärkidest;
 • toetada ja suurendada iseenda psühholoogilist ning vaimset võimekust;
 • tegeleda uute ideede ja oskuste katsetamisega;
 • analüüsida isikliku elu mõju sinu professionaalsele elule
 • tegeleda paralleelprotsesside, piiride ja rolli küsimustega
Ajaraam ja tingimused:
 • Esimene “keemia” kohtumine tasuta, et tutvuda üksteisega ja “kraadida” sobivust
 • Rahvusvahelised ühendused nagu ANSE, ICF, EMCC jt soovitavad täiskohaga töötavatel professionaalsetel coachidel osaleda supervisioonis vähemalt 1 tund iga 35 tunni coachingu kohta, minimaalselt 4 korda aastas
 • Coachil on soov ja tahe panustada oma professionaalsesse arengusse ning teab, et tulemusi ja muutusi loob tema ise

Võta ühendust ja kujundame sulle sobivaima arengu teekonna.