Kokku tulemine on algus, kokku hoidmine on protsess, koos töötamine on edu!

Mis on meeskond?

Meeskond on ühiste eesmärkide nimel tegutsev grupp inimesi, kus on selgelt paigas rollid, vastutused, koostöösuhted ja eesmärgid.

Tõhusa ja tulemusliku meeskonnatöö eelduseks on toetav ja usaldusloov keskkond, soov koos eesmärgini jõuda ning hoida samal ajal ka häid suhteid.

Bruce Tuckmani teoorias on meeskonna kujunemisel 4 peamist faasi, millele on lisandunud uue käsitlusena ka 5 faas:
1. FORMING: Kujunemise faas, mida iseloomustab suurem sõltumine juhist
2. STORMING: Tormiline muutuste ja konflikti faas
3. NORMING: Reeglite ja normide kehtestamise ja üksteisest eraldumise faas
4. PERFORMING: Koostööle tuginev tegutsemine
5. MOURNING: see toimub loomupäraselt, kui meeskonna projekt lõpeb või lahkuvad mõned liikmed.

Arengutsüklid korduvad ja meeskonnad võivad minna tagasi eelmistesse faasidesse erinevatel põhjustel, olgu siis aktiivsuse langemisel ja harjumuste tekkimisel, uue liikme või juhi tulek meeskonda, uued eesmärgid, muudatused väliskeskkonnas, suhtekonfliktid vms.

Tahame või mitte, aga paljud meeskonnad ei toimi, sest meeskond koosneb inimestest, kes on unikaalsed oma erinevate kogemuste, väärtushoiakute, harjumuste, hirmude, eesmärkide ja tööpõhimõtetega.

Patrick Lencioni on kirjeldanud 5 erinevat põhjust, miks meeskonnad ei toimi.
USALDUSE PUUDUMINE, sest ei julge ennast avada ega ka eksimusi tunnistada, ise abi küsida ega pakuta seda ka teistele Eeldatakse ja järeldatakse, ei küsita otse.
KONFLIKT, kuna oma arvamust ei avaldata, sest ei taheta teisi ärritada, räägitakse üksteist kohvinurgas taga või koosolekutel puuduvad konstruktiivsed vaidlused
PÜHENDUMUS MADAL, sest on ebaselgus meeskonna eesmärkide ja prioriteetide suhtes, tähtaegadest ei peeta kinni ja asju ära ei tehta või ei suudeta otsustada, pidev asjades kahtlemine või ümber tegemine
VASTUTUSE VÕTMINE passiivne, sest pannakse pigem liigne koormus meeskonna juhile kui ainsale distsipliini allikale, soodustatakse keskpärasust ja ei peeta kinni olulistest otsustest ja kokkulepetest.
TULEMUSLIKKUS KESINE, sest on tekkinud seisak ja võimetus kasvada, on kaotatud saavutustele orienteeritud töötajad või soodustatakse pigem inimeste keskendumist oma karjäärile ja isiklikele eesmärkidele
Kuidas saan meeskonda toetada?
 • Kaardistame meeskonna seisundi ja vajadused
 • Selgitame välja, mis muutust või eesmärki me meeskonnaga lahendame läheme ja mis siis on, kui tulemus on saavutatud
 • Analüüsime meeskonna oskuseid, käitumisi ja tegevusi- loome selgust, mida eesmärgi saavutamiseks täpsemalt vaja teha on?
 • Loome arengu- ja tegevuskava meeskonna seatud arengu eesmärgi saavutamiseks
 • Arendame, treenime, õpime kogemusest ja analüüsime arengutulemusi
 • Teeme ühiselt kokkuvõtte kogemusest ja tähistame võite
Kellele:
 • Juhtidele, meeskondadele ja organisatsioonidele, kes soovivad soodustada head töökeskkonda, luua ja paremaid suhteid ja koostööd, et tõsta oma meeskonna pühendumust, tulemuslikkust ja töörõõmu!
Kasu:
 • On loodud psühholoogiliselt turvaline töökeskkond, kus inimesed julgevad pingevabalt ja avatult rääkida erinevatel teemadel
 • Tõhusam konfliktide ennetamine ja suhete hoidmine
 • Järjepidevalt arenev, õppiv ja lahenduskeskne meeskond
 • Tõhusamad tööprotsessid ning ajajuhtimine
 • Kasvab meeskonna töö- ja toimetuleku võime
 • Suurenenud kaasatus, isikliku vastutuse võtmine ja ka selle võimaldamine
 • Läbi parema koostöö on kasvanud nii meeskonna tulemuslikkus kui ka klientide rahulolu
Erinevaid formaadid ja metoodikaid meeskonnatöö arendamiseks:
 • Team building
 • Klassiruumi koolitused
 • Välises keskkonnas toimuvad aktiiv koolitused (merel, lõkke ääres, seikluspargis, matkamas jne)
 • Meeskonna coaching ja supervisioon
 • Kogemusest õppimise ja vastutus partnerite gruppides tegutsemine

Vaata ka koolitusi

Ajaraam ja tingimused:
 • Tasuta eelkohtumine täpsema vajaduse, eesmärgi kaardistamiseks, tutvumiseks ning koostöö põhimõtete selgitamiseks
 • Koostöö kestvus, ajaraam ja hind sõltuvad mahust, eesmärgist ja vajadusest
 • Juhid osalevad ise aktiivselt kõikides meeskonnaga seonduvates protsessides ning on teadlikud, et reaalseid tulemusi teevad juhid ja meeskonnad ühiselt väljaspool kohtumisi arengupartneriga

„Arengu teekonnal vähenesid möödarääkimised ja sellega kaasnevad konfliktid.”

„Enam ei ole meie koosolekud maha visatud aeg. Nendest on saanud sisukad, kaasa haaravad arutelud, kus kõik mõtlevad kaasa ja pakuvad lahendusi.“

Ma mõistsin juhina, et mul ei ole vaja jalgratast üksi leiutada, mu meeskonnas on olemas tohutu ressurss.”