Supervisioon

Supervisioon on hea võimalus keskenduda oma professionaalsele arengule, identiteedile, väärtushinnagutele ja standarditele. See protsess  aitab analüüsida oma tööd klientidega ning tööalaseid juhtumeid, suurendada oma emotsionaalset teadlikkust, töö kvaliteeti ja lahendada tööalaseid väljakutseid.

Superviisorina olen sulle teekaaslaseks ning selle protsessi käigus on võimalik fookust seda erinevatele teemadele nagu näiteks:

 • tööalased olukorrad ja väljakutsed
 • suhted kolleegidega, klientidega ning teiste koostpartneritega
 • koostööle erinevatel tasanditel
 • selguse loomine tööalastes rollides ja ülesannetes
 • selgus oma tööalases identideedis, väärtushinnangutes ja professionaalsuses
 • emotsionaalne teadlikkus
 • enda käitumise ja selle mõju analüüs teistele inimestele
 • leida iseendas, meeskonnas või organisatsioonis motiveerivaid eesmärke
 • avastada tugevusi, nõrkusi, takistusi ja võimalusi oma teel
 • saada teadlikumaks oma võimekusest, probleemidest ning motivaatoritest
 • analüüsida ja lahenda konflikte, suurendada ühtsustunnet ja viia ellu muudatusi meeskonnas või organisatsioonis
 • kollegiaalse ühtsustunde suurendamine ning kogemusõppe hõlbustamine

INDIVIDUAALNE SUPERVISIOON

Individuaalses supervisioonis keskendume kliendi tööalasele käitumisele ja professionaalsusele ning erinevate juhtumite arutamisele. Selle käigus saame keskenduda:

 • tööalastele väljakutsetele ning küsimustele, mis võivad olla seotud kolleegide, meeskonna, klientide või teiste tööalaste suhetega.
 • refleksioonile ja eneseanalüüsimisele- kuidas mõnes olukorras on toimitud, mis on need kitsaskohad ja takistused ning kuidas saab veel paremini tulevikus tegutseda;
 • oma professionaaalsuse arendamisega ning õpikohtadele, uute töövõtete või lahenduste leidmisele;

Kohtumiste käigus kasutab superviisor erinevaid tehnikaid ja meetodeid toetamaks isiku teadlikust enda oskustest ja teadmisest, suurendamaks teadlikkust iseendast ning viia ellu vajalikke muudatusi. Soovitatav kohtumiste arv 6-12 korda poole aasta jooksul.

GRUPI JA/VÕI MEESKONNA SUPERVISIOON

Eesmärk on suurendada meeskonna/grupi liikmete teadlikkust käitumisest ja selle mõjust, maksimaalne potentsiaal, ideed, omadused ja tugevused, luua hea ühtsustunne ning motiveerida meeskonda saavutamaks koos kõiki eesmärke.
Supervisiooni käigus on meeskonnal/grupil võimalus:

 • leida ühiseid eesmärke ning tõsta töö tulemuslikkust;
 • viia ellu muudatusi ning olla sealjuures jätkusuutlikud, teadlikud võimalikest kitsaskohtadest, takistusest ning leia uusi ressursse
 • arutada oma tööalaseid juhtumeid ning seeläbi suurendada mõistmist iseenda ning teiste kolleegide vajadusest, väärtustest ning tunnetest
 • töötada grupi ma meeskonna dünaamikaga, väärtustega ning rollidega

Millal tulla meeskonna supervisiooni?

 • Inspiratsiooni saamiseks
 • Ühtsustunde loomiseks
 • Uute projektide alustamiseks ja elluviimiseks
 • Parema kommunikatsiooni loomiseks osakondade sees ja vahel
 • Leidmaks uusi arengusuundi ja ideid
 • Muudatuste elluviimiseks
 • Tegevuskavade loomiseks ja elluviimiseks

ORGANISATSIOONI SUPERVISIOON

Selles protsessis on superviisor partneriks juhtidele organisatsiooni tasandil muudatuste elluviimiseks ning tulemuslikkuse tõstmiseks. Organisatsiooni supervisiooni käigus vaatakse ka väliseid osapooli ning suuremat pilti. Need protsessid on rätsepalahendused ning koostatud just selle organisatsiooni ja juhi ootustest ning vajadustest lähtuvalt.

Mõned näited eelnevate supervisioonide fookustest:

 • Muudatuste juhtimine- uue strateegia loomine või projekti käivitamine, meeskonna kaasamine ning selleks vajalike tööprotsesside kujundamine, muudatuste elluviimise toetamine ning jätkusuutlikkuse hoidmine;
 • Organisatsiooni kultuuri kujundamine- väärtuste kujundamine ja juurutamine igapäeva töösse, missiooni ja visiooni läbitöötamine, eesmärkide ning tegevusplaanide korrastamine, suhtlemise ning toetavate kommunikatsiooni protsesside kujundamine, juurutamine ning analüüsimine;
 • erinevate osakondade vaheline koostöö ning töö tulemuslikkuse kasvatamine;
 • probleemide ja väljakutsete lahendamine- tööjuhtumite kaardistamine, analüüs ning positiivsete lahenduste leidmine
 • Koostöö arendamine nii organisatsiooni sees kui väljaspool

Supervisioon on pikaajaline protsess, kus parimaid tulemusi saavutatakse kohtudes regulaarselt 5-12 korda 1-1,5 aasta jooksul.

Kirjuta lähemalt oma soovidest

Jaanika Rannula
Jaanika Rannula
Arengupartner juhtidele ja meeskondadele
Juhtide ja meeskondade coach, kvalifitseeritud superviisor ning juhtimiskoolitaja
tel. +372 5140 040
Upwise Coaching OÜ
“Stand UP & get WISEr”